K-ARRAY EVENT

Giải pháp all-white dành cho những cấu hình phức tạp